Χαρούπια

alt text

Χαρούπια

Δραστηριότητες

  • Συγκέντρωση χαρουπιών
  • Χαρουπόμυλος για διάσπαση χαρουπιού (διαχωρισμόε ψύχας – σπόρου)
  • Παραγωγή – εμπορία σπόρου – χαρουπάλευρο (ψίλου – μέτριου – χόνδρου)